GDPR

Patientinformation
Varje gång du har en terapisession registrerar vi personuppgifter om dig genom journalföring. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering. Författningar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom verksamheten är bl.a Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för
verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen även om du inte gett oss ditt samtycke.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare.
Uppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Inom hälso- och sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Vi lämnar därför inte ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det och det finns stöd i lag för att bryta sekretessen eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?
Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.
Få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal
Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till datainspektionen.
Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Anneli Svensson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.
Patentinformationen uppdaterades 191028